Algemene voorwaarden

Beijersbergen Coaching en Training

Versie: 1 november 2019

 

1. Definities

a. Opdrachtnemer: Beijersbergentrainingencoaching, , hierna te noemen BEIJERSBERGEN, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76230708.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat opdrachtgever een Consument is, dus een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

c. Overeenkomst en Opdracht: de tussen BEIJERSBERGEN en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst van opdracht.

d. Overeenkomst van Opdracht: De overeenkomst waarbij BEIJERSBERGEN zich jegens de Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten die niet bestaan uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. Het betreft dus voornamelijk dienstverlening.

e. Partijen: BEIJERSBERGEN en Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door BEIJERSBERGEN in het kader van een Opdracht ingeschakelde derden.

c. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en BEIJERSBERGEN zullen in dat geval in overleg treden teneinde (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.

e. Indien BEIJERSBERGEN niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BEIJERSBERGEN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes, aanbiedingen en prijzen

a. Alle offertes en aanbiedingen van BEIJERSBERGEN zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

b. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken.

c. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan BEIJERSBERGEN heeft verstrekt.

d. BEIJERSBERGEN kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

e. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden. Voor Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument) worden de prijzen inclusief BTW vermeld.

f. BEIJERSBERGEN is, voor Opdrachtgever die handelt in het kader van beroep of bedrijf, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. BEIJERSBERGEN is daarnaast gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.

g. BEIJERSBERGEN is, voor Opdrachtgever die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf, dus voor een Consument, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Andere prijsverhogingen die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor de oplevering, mogen ook aan Opdrachtgever worden doorberekend, maar indien dit gebeurt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden afgerekend. BEIJERSBERGEN heeft het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever heeft aangegeven met de prijsverhoging akkoord te gaan. Ontbinding op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadevergoeding.

h. BEIJERSBERGEN behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte juridische basisdocumenten zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ouderschapsplannen en convenanten. Aan Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke toestemming van BEIJERSBERGEN, niet toegestaan het betreffende document zelf te verwerken of te laten verwerken.

i. Een samengestelde prijsopgave verplicht BEIJERSBERGEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

j. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Overeenkomst

a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

b. BEIJERSBERGEN neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht.

c. BEIJERSBERGEN is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.

d. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde goederen is nimmer een fatale termijn. Als de termijn niet wordt gehaald, wordt BEIJERSBERGEN een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is nooit langer dan de oorspronkelijke termijn.

e. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meeruren, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan BEIJERSBERGEN. Een verzoek om Meeruren dient schriftelijk door BEIJERSBERGEN te worden geaccepteerd. Meeruren worden doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.

f. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan BEIJERSBERGEN heeft verstrekt. Er is ook sprake van Meeruren indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

g. Meeruren kunnen invloed hebben op de overeengekomen levertijd.

h. BEIJERSBERGEN is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

i. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BEIJERSBERGEN de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

j. De Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en e-mailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, adressen van social media etc. tijdig schriftelijk of elektronisch aan BEIJERSBERGEN mededelen. BEIJERSBERGEN mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.

k. Indien door BEIJERSBERGEN of door BEIJERSBERGEN ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door BEIJERSBERGEN in redelijkheid gewenst faciliteiten.

l. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen valt het regelen van accommodaties en daarbij behorende benodigde faciliteiten buiten de dienstverlening van BEIJERSBERGEN. Opdrachtgever is daarvoor verantwoordelijk. Dit geldt ook indien BEIJERSBERGEN, wel of niet op verzoek van Opdrachtgever, heeft geadviseerd m.b.t. de te gebruiken accommodatie en benodigde faciliteiten. BEIJERSBERGEN moet door Opdrachtgever vooraf in de gelegenheid worden gesteld aan te geven aan welke eisen de te gebruiken accommodatie en faciliteiten dienen te voldoen.

m. BEIJERSBERGEN heeft recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen indien de accommodatie en bijbehorende faciliteiten niet aan die eisen blijken te voldoen en activiteiten als gevolg daarvan niet of niet geheel doorgang kunnen vinden.

5. Levering en Uitvoering

a. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken zoals rapporten, lesmateriaal etc. af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd. Bij weigering van (medewerking aan) afname komen eventuele kosten van opslag voor rekening van Opdrachtgever.

b. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat zaken aan hem of door hem ingeschakelde leverancier worden geleverd.

6. Annulering, opzegging en beëindiging

Voor een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt verder het volgende:

a. De opdrachtgever heeft het recht om vooraf deelname aan of de opdracht voor een te leveren coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.

b. Bij annulering één maand of langer dan één maand voor aanvang van de dienstverlening is de opdrachtgever verplicht 50% van de kosten van de dienstverlening of het overeengekomen honorarium voor administratiekosten en overige kosten van BEIJERSBERGEN te betalen.

c. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de dienstverlening is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten van de dienstverlening of het overeengekomen honorarium te vergoeden.

d. BEIJERSBERGEN heeft het recht de dienstverlening te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren.

e. Indien de dienst in het geheel nog niet geleverd is, heeft de opdrachtgever, na annulering door BEIJERSBERGEN, recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan BEIJERSBERGEN betaalde bedrag met uitzondering van reeds gemaakte kosten.

f. De voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst van Opdracht kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand. De opzegging dient per aangetekend verzonden brief plaats te vinden. BEIJERSBERGEN heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen.

g. BEIJERSBERGEN kan een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen als er sprake is van gewichtige redenen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

Voor een Opdrachtgever/ Consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt verder het volgende:

h. De Overeenkomst van Opdracht kan door Opdrachtgever/ Consument te allen tijde worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Er zal in dat geval een afsluitend gesprek plaatsvinden. BEIJERSBERGEN heeft bij voortijdige beëindiging recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium waaronder een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden.

i. BEIJERSBERGEN kan een Overeenkomst van Opdracht te allen tijde opzeggen indien er sprake is van een gewichtige reden. Een Opdracht voor  coaching en mediation kan altijd worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

7. Vervanging

a. Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan in plaats van de aangemelde deelnemer een ander aan de dienstverlening laten deelnemen, indien de vervanging aan BEIJERSBERGEN wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienstverlening en voor zover BEIJERSBERGEN kan instemmen met de deelname aan de dienstverlening van de door de opdrachtgever voorgestelde deelnemer. Eventuele hiermee samenhangende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

b. Vervanging zoals bedoeld in het vorige lid is na het begin van de dienstverlening niet meer toegestaan. Ook na een bij de dienstverlening behorend intakegesprek tussen de origineel aangewezen deelnemer en BEIJERSBERGEN kan geen vervanging meer worden toegestaan.

8. Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

a. De Overeenkomst kan direct door BEIJERSBERGEN worden ontbonden of opgeschort indien:

  • i. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als BEIJERSBERGEN goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • ii. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.

b. BEIJERSBERGEN kan de uitvoering van de Overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan BEIJERSBERGEN verstrekt.

c. BEIJERSBERGEN kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

d. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.

e. Indien BEIJERSBERGEN overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van BEIJERSBERGEN direct opeisbaar.

f. BEIJERSBERGEN is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.

g. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van INSYME aan hem te vergoeden.

9. Eigendomsvoorbehoud

  • Alle door BEIJERSBERGEN geleverde zaken blijven eigendom van BEIJERSBERGEN totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens BEIJERSBERGEN heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.

10. Klachten, reclame, vervaltermijnen

a. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij BEIJERSBERGEN. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek. Voor een Consument is genoemde termijn twee maanden, danwel binnen bekwame tijd.

b. Opdrachtgever dient BEIJERSBERGEN in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

c. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door BEIJERSBERGEN gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.

d. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.

e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens BEIJERSBERGEN één jaar.

a. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.

Voor een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt verder het volgende:

b. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.

c. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van BEIJERSBERGEN op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. BEIJERSBERGEN is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

d. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

e. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.

f. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door de BEIJERSBERGEN aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de BEIJERSBERGEN (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. BEIJERSBERGEN maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Voor een Opdrachtgever/ Consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt verder het volgende:

g. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.

h. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.

i. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de BEIJERSBERGEN aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de BEIJERSBERGEN (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. BEIJERSBERGEN maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.

j. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

12. Geheimhouding

13. Aansprakelijkheid en Overmacht

a. BEIJERSBERGEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat BEIJERSBERGEN is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

b. BEIJERSBERGEN zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien BEIJERSBERGEN aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BEIJERSBERGEN.

c. BEIJERSBERGEN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. BEIJERSBERGEN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

d. BEIJERSBERGEN kan gedurende de periode dat aan de zijde van BEIJERSBERGEN sprake is van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e. Voorzover BEIJERSBERGEN ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is BEIJERSBERGEN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

14. Elektronische post

a. De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.

15. Vrijwaring derden

a. De Opdrachtgever vrijwaart BEIJERSBERGEN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BEIJERSBERGEN toerekenbaar is.

b. Indien BEIJERSBERGEN uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden BEIJERSBERGEN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BEIJERSBERGEN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BEIJERSBERGEN en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

16. Geschillen en toepasselijk recht

a. Op elke Overeenkomst tussen BEIJERSBERGEN en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BEIJERSBERGEN, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. BEIJERSBERGEN blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.